Kwaliteit

Wij werken voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom zetten we structureel diverse middelen in:
 
Onderwijs op maat: waar nodig passen wij de instructie en verwerking van de leerstof aan aan het niveau van de individuele leerling.
 
Specialisten: op onze school werken diverse leerkrachten met een specialisatie. Zo hebben wij in ons team onder andere een intern begeleider en een ortho-pedagoog.
 
Externe vakleerkrachten: op onze school werken twee vakleerkracht voor gym. Zij weten gericht wat er nodig is om de prestaties van de kinderen naar een hoger niveau te krijgen.Ook komt er 1 x per 2 weken een muziekpedagoog zangels geven.
 
Scholing en coaching: onze leerkrachten volgen doorlopend nascholing- en/of coachingstrajecten, waardoor zij ons onderwijs voortdurend aanscherpen. De onderwijskwaliteit blijft hoog en beweegt mee met de eisen van de veranderende samenleving.
 
Centrale toetsing: al vanaf de kleuterklas er is een scherpe focus op de ontwikkeling van leerlingen. Deze resultaten worden vastgelegd en met ouders en leerlingen besproken. Leerkrachten hebben zicht op alle vorderingen en stemmen hun onderwijs hierop af. De leeropbrengsten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden getoetst door de landelijke IEP-eindtoets. Kijkend naar de afgelopen jaren, voldoen we ruim aan de kerndoelen van het Nederlandse basisonderwijs.
 
Aandacht voor uitstroomcijfers: jaarlijks leggen we vast naar welk type vervolgonderwijs onze schoolverlaters gaan. We streven ernaar de capaciteiten van elke leerling volledig te benutten, zodat hij of zij doorstroomt naar het vervolgonderwijs dat bij hem of haar past.
 
Vastlegging: door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen (ouders, GMR, inspectie, bevoegd gezag) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling van de onderwijsinspectie.
 
Evaluatie: de duidelijke beleidsdoelen die wij gesteld hebben in ons Schoolplan, worden minimaal eens per vier jaar intern en extern beoordeeld en waar nodig bijgesteld. Ook vragen we leerlingen en leerkrachten naar hun mening over de kwaliteit van onze school. Op onze school kennen wij een kinderraad. Bovendien houden we regelmatig een ouder- en leerlingtevredenheidspeiling. Eventuele verbeterpunten worden doorgevoerd.
 
Toekomstvisie: natuurlijk kijken wij verder dan het lopende schooljaar. In het Schoolplan hebben we diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd, waarmee we onze onderwijskwaliteit blijven versterken.
 
Al deze middelen samen zorgen ervoor dat we enerzijds voldoen aan de inspectie-eisen en we anderzijds ook onze eigen ambitieuze doelen behalen. Uiteindelijk werken we zo voortdurend aan ons belangrijkste einddoel: uw kind professioneel en inspirerend onderwijs geven!
Cookie instellingen